Haptotherapie Carin van Hooff


Kampen en Dronten


Privacy verklaring praktijk voor Haptotherapie Carin van Hooff


Praktijkadressen:

Melisse 58                                          Zwanebloem 4
8252 DJ                                               8265 GL
Dronten                                              Kampen

Tel:                                                         038-3329901

website:                                            https://www.haptotherapie-kampen.nl
email:                                                 info@haptotherapie-kampen.nl


Praktijk voor Haptotherapie, Carin van Hooff, gevestigd in Kampen en Dronten is ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer: 08196788. De praktijk hecht belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze privacy verklaring legt uit hoe de praktijk met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming. (AVG) .

Toepassing:

Deze privacy verklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie de praktijk voor Haptotherapie, Carin van Hooff de persoonsgegevens verwerkt:

 • (potentiële) cliënten
 • Bezoekers aan de praktijk van Haptotherapie, Carin van Hooff
 • Bezoekers van de website www.haptotherapie-kampen.nl of www.haptotherapie-dronten.nl

Verwerking van persoonsgegevens

De praktijk voor Haptotherapie verwerkt persoonsgegevens die:

 • Een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of sessie) telefonisch, of digitaal (via e-mail of webfomulieren) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens.
 • Met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.
 • Tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Psychopraktijk Dronten zijn gegenereerd, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de site wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokken klikt.


Doeleinden verwerking

De praktijk voor Haptotherapie, Carin van Hooff, verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van een behandelovereenkomst en de declaratie voor de verrichte werkzaamheden.
 • Het onderhouden van contact en het geven van informatie in het kader van de begeleiding.
 • Het verbeteren van de website www.haptotherapie-kampen.nl
 • Het gebruik van gebruikers-statistieken van de website. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers.


Rechtsgronden

Praktijk voor Haptotherapie, Carin van hooff, verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.
 • Uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden (Bijvoorbeeld werkgevers in het geval van een coaching traject)
 • Een wettelijke verplichting, zoals de verplichting om een dossier bij te houden.


Verwerkers

Praktijk voor Haptotherapie, Carin van Hooff, kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van praktijk voor Haptotherapie, Carin van Hooff persoonsgegevens verwerken. De praktijk voor Haptotherapie, Carin van hooff, sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.Persoonsgegevens delen met derden

Praktijk voor Haptotherapie, Carin van Hooff, deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan het wettelijke verplichting nodig is. Praktijk voor Haptotherapie, Carin van Hooff, deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.


Doorgifte buiten de EER

Praktijk voor Haptotherapie, Carin van Hooff, geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt praktijk voor Haptotherapie, Carin van hooff, ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als er sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming. (AVG)


Bewaren van gegevens

Praktijk voor Haptotherapie, Carin van hooff, bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Praktijk voor Haptotherapie, Carin van Hooff, hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • Dossier, clientgegevens ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst.
 • (financieel) administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens.

Wijzigingen privacy verklaring

Praktijk voor Haptotherapie, Carin van Hooff kan deze privacy verklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de privacy verklaring wordt op de website van www.haptotherapie-kampen.nl gepubliceerd. Het is verstandig de privacy verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.


Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht, praktijk voor Haptotherapie, Carin van Hooff, te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met praktijk voor Haptotherapie, Carin van Hooff door een e-mailbericht te sturen naar info@haptotherapie-kampen.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop praktijk voor Haptotherapie, Carin van Hooff persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen door een e-mailbericht te sturen naar info@haptotherapie-kampen.nl. Een klacht tracht ik altijd naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de autoriteit persoonsgegevens (AP)